Odluke sa devetog redovitog sastanka Vijeća održanog 5. rujna 2003. u Neumu

 05.09.2003


Vijeće za tisak BiH je na svojoj devetoj redovitoj sjednici održanoj 5. rujna 2003. u Neumu donijelo slijedeće odluke na dostavljene žalbe.

Vijeće za tisak želi da bh. javnost, kao i tisak BiH upozna sa ovim odlukama.

Vijeće je raspravljalo o šest primljenih žalbi. Donešene su slijedeće odluke:

1.Vijeće za tisak u slučaju žalbe g. Envera Bećirovića, direktora Prominvest d.o.o. Konjic na tekst pod naslovom “Ćamil Imamović tvrdi da je njegovu majku fizički napao direktor Prominvesta”, objavljen u listu “Dnevni avaz” jednoglasno je donijelo slijedeću odluku: Žalba se odbacuje.

Vijeće za tisak smatra da je list Dnevni avaz objavljivanjem demantija gosp. Bećirovića ispoštovao Kodeks za tisak, tj. njegov članak 7. koji definira obavezu objavljivanja dostavljenog odgovora.

Vijeće za tisak BiH također smatra da urednik ima pravo odlučiti na kojem će mjestu u novinama objaviti tekst demantija, uvažavajući osnovnu potrebu da objavljivanje ovakvog demantija bude jasno istaknuto na mjestu kojem čitatelji daju dužnu pažnju.

2.Vijeće za tisak u slučaju žalbe g. Kabaša Krasnićija, vlasnika hotela “Dardanija” na tekstove objavljene u listu “Oslobođenje” je donijelo jednoglasno slijedeću odluku: Žalba se odbacuje.

Obzirom da se podnosilac žalbe već pozvao na zakonske mjere protiv “Oslobođenja”, Vijeće za tisak smatra da bi donošenje bilo kakve odluke, u ovom trenutku, moglo uticati na odluku suda. Vijeće za tisak, sukladno odredbama Žalbene procedure nema pravo mjenjati sudske instance, stoga i ne razmatra žalbe koje su već predmetom sudske prakse, izuzev sa aspekta eventualnog kršenja Kodeksa za tisak.

Stoga, Vijeće za tisak smatra da je redakcija “Oslobođenja” ispoštovala odredbe članka 7. (Pravo na odgovor) Kodeksa za tisak time što je dala podnosiocu žalbe priliku da u više navrata iznese svoj stav.

3.Vijeće za tisak u slučaju žalbe g. Nasera Islamovića na tekst pod naslovom “Tito uznemirava susjede”, objavljen u listu “Dnevni avaz”, je donijelo slijedeću odluku: Žalba se prihvata.

Vijeće za tisak smatra da je prekršen članak 7. Kodeksa za tisak (Mogućnost odgovora) u kojem stoji: “..ukoliko je ikako moguće, biće stavljena na raspolaganje mogućnost neposrednog odgovora u istom izdanju publikacije u kojem je i optužba”. Vijeće za tisak je mišljenja da demanti g. Islamovića treba biti objavljen u “Dnevnom avazu” kako bi se javnost upoznala sa drugom stranom priče, čime bi se omogućilo blagovremeno i pravedno donošenje suda javnosti.

4.Vijeće za tisak u slučaju žalbe g. Hilme Selimovića, direktora preduzeća “Sarajevska pivara”d.d., zastupanog od strane advokata g. Nikice Gržića, na tekstove objavljene u listu “Dnevni avaz” i magazinu “Express” je donijelo jednoglasno slijedeću odluku:

Odbacuje se žalba na kršenje članaka 2. (Urednička odgovornost), 3. (Huškanje), 5. (Točnost i fer izvještavanje), 6. (Komentar, pretpostavka i činjenica) i 15. (Interes javnosti).

Prihvata se žalba na kršenje članka 7. (Pravo na odgovor) Kodeksa za tisak.

Obzirom da se podosilac žalbe već pozvao na zakonske mjere protiv publikacije u pitanju i da je sud već donio odluku zabrane daljeg pisanja redakciji “Dnevnog avaza” o podnosiocu žalbe, Vijeće za tisak smatra da bi donošenjem odluke o kršenju članaka 2,3,5,6 i 15 na sebe preuzelo ulogu koju već ima sud u donošenju odluke o ispravnosti navoda.

Vijeće za tisak, sukladno odredbama Žalbene procedure nema pravo mjenjati sudske instance, stoga i ne razmatra žalbe koje su već predmetom sudske prakse, izuzev sa aspekta eventualnog kršenja Kodeksa za štampu. Prema tome, na osnovu dostavljene dokumentacije, Vijeće za tisak može utvrditi kršenje odredbi članka 7. Kodeksa za tisak obzirom da podnosiocu žalbe nije pružena prilika da prezentira svoj stav.

5.Vijeće za tisak u slučaju žalbe g. Mustafe Alagića, direktora preduzeća “Sarajevo Publishing” na tekstove objavljene u listu “Dnevni avaz”, je donijelo jednoglasno slijedeću odluku: Žalba se odbacuje.

Vijeće za tisak smatra da je list “Dnevni avaz” objavljivanjem stavova gosp. Alagića u dva od tri teksta na koje je podnosilac žalbe uložio prigovor, ispoštovao odredbe članka 7. Kodeksa za tisak.

U vezi sa navodima podnosioca žalbe o kršenju članka 2. Kodeksa za tisak (Urednička odgovornost), Vijeće za tisak smatra da nije došlo do kršenja ovog članka obzirom da se u tekstovima dala prilika svim stranama u sporu da prezentiraju svoje viđenje cijelog slučaja.

Vijeće za tisak će svoj slijedeći sastanak održati u studenom u Banja Luci.

Detaljnije informacije o svakom pojedinačnom slučaju možete dobiti u tajništvu Vijeća za tisak (Dženetića čikma 2, Sarajevo; tel/fax: 033 272-270/271) odnosno na web-strani Vijeća za tisak www.vzs.ba

-kraj-

Reagiranja I Priopćenja Za Javnost